Giallo e azzurrino

NOID Giallo e azzurrino
Ibri­da­to­re
Hy­bri­di­zer
Ob­ten­teur
Zü­ch­ter
N/A
Re­gi­stra­ta nel
Re­gi­ste­red in
En­re­gi­stré en
Re­gi­strie­rung­sjahr
N/A
Clas­se del­l’i­ris
Iris class
Ty­pe d’i­ris
Iri­ska­te­go­rie
Iris bar­ba­ta al­ta
Tall bear­ded iris
Grand iris bar­bu
Ho­he Bar­ts­ch­wer­tli­lie
Pe­rio­do di fio­ri­tu­ra
Bloo­ming sea­son
Pé­rio­de de flo­rai­son
Blü­h­pha­se
Pre­co­ce
Ear­ly
Hâ­tif
Früh
Al­tez­za
Height
Hau­teur
Hö­he
~ 90 cm
Co­di­ce
Ar­ti­cle num­ber
Nu­mé­ro d’ar­ti­cle
Ar­ti­kel­num­mer
SN5
Ri­fio­ren­te
Re­bloo­mer
Ré­mon­tant
Wie­der­blü­hend
No/Non/Nein