Clone di iris germanica self

NOID Clone di iris germanica self
Ibri­da­to­re
Hy­bri­di­zer
Ob­ten­teur
Zü­ch­ter
N/A
Re­gi­stra­ta nel
Re­gi­ste­red in
En­re­gi­stré en
Re­gi­strie­rung­sjahr
N/A
Clas­se del­l’i­ris
Iris class
Ty­pe d’i­ris
Iri­ska­te­go­rie
Iris bar­ba­ta me­dia­na
In­ter­me­dia­te bear­ded iris
Iris bar­bu in­ter­mé­diai­re
Mit­te­lho­he Bar­ts­ch­wer­tli­lie
Pe­rio­do di fio­ri­tu­ra
Bloo­ming sea­son
Pé­rio­de de flo­rai­son
Blü­h­pha­se
Pre­co­cis­si­mo
Ve­ry ear­ly
Très hâ­tif
Sehr früh
Al­tez­za
Height
Hau­teur
Hö­he
~ 60 cm
Co­di­ce
Ar­ti­cle num­ber
Nu­mé­ro d’ar­ti­cle
Ar­ti­kel­num­mer
SN1
Ri­fio­ren­te
Re­bloo­mer
Ré­mon­tant
Wie­der­blü­hend
Tal­vol­ta ri­fio­ri­sce in au­tun­no
So­me­ti­mes it blooms in au­tumn
again
Quel­que­fois il fleu­rit de nou-
veau en au­tom­ne
Man­ch­mal blü­ht sie im Herb­st
wie­der