Paul Black


Le­gen­da = BB: Iris bar­ba­ta da bor­du­ra / IB: Iris bar­ba­ta me­dia­na / MDB: Iris bar­ba­ta na­na in mi­nia­tu­ra / SDB: Iris bar­ba­ta na­na / TB: Iris bar­ba­ta al­ta

Key = BB: Bor­der bear­ded iris / IB: In­ter­me­dia­te bear­ded iris / MDB: Mi­nia­tu­re dwarf bear­ded iris / SDB: Stan­dard dwarf bear­ded iris / TB: Tall bear­ded iris

Lé­gen­de = BB: Iris bar­bu de bor­du­re / IB: Iris bar­bu in­ter­mé­diai­re / MDB: Iris bar­bu nain mi­nia­tu­re / SDB: Iris bar­bu nain stan­dard / TB: Grand iris bar­bu

Le­gen­de = BB: Ra­batt-Bar­ts­ch­wer­tli­lie / IB: Mit­te­lho­he Bar­ts­ch­wer­tli­lie / MDB: Mi­nia­tur-Zwerg-Bar­ts­ch­wer­tli­lie / SDB: Zwerg-Bar­ts­ch­wer­tli­lie / TB: Ho­he Bar­ts­ch­wer­tli­lie